Serving Cape Breton Regional Municipality and Victoria County since 1950

Tapadh Leibh

Tha Leabhar-Lann Cheap Bhreatuinn agus Leabhar-Lann Cholaisde Cheap Bhreatuinn a’toirt taing do gach neach airson an chuideachadh le ar n-obraichean. Ged be cuideachadh le eadar-theangachadh, comhairle air luchd-obrach, no cuideachadhle rannsachadh, no le tiodhlacan airgiod, tha sinn ‘nur comainn airson an làrach seo a chuir air chois.

 • Canadian Heritage
 • Dawn MacDonald – Gaelic translator, speaker, and learner who worked for two summers to make LeughSeo possible.
 • Gayle Bird – Web Designer.
 • James MacLellan – Technical assistance.
 • Robert Samuel – Assistance with Web site development.
 • Donald MacDonald – Native Gaelic speaker living in Montreal, PQ.
 • Angus MacLeod – Gaelic Instructor, Gaelic College of Celtic Arts & Crafts, Goose Cove, Nova Scotia.
 • Hector MacNeil – Gaelic Instructor, University College of Cape Breton & Gaelic College of Celtic Arts & Crafts, Sydney, Nova Scotia.
 • Caoimhín O’Donnaíle – Sabhal Mòr Ostaig, Scotland.
 • Catriona Parsons – Celtic Studies Professor, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia.
 • Effie Rankin – Celtic Studies Professor, St. Francis Xavier University, living in Mabou, Nova Scotia.
 • Management and staff of the Cape Breton Regional Library and the University College of Cape Breton Library.