Serving Cape Breton Regional Municipality and Victoria County since 1950

Romih-rádh

Tha daoine air fĂ s glè eòlach air ionmhas-cultuir Cheap Breatainn, ann an Canada fhèin agus air feadh an t-saoghail, a thaobh ciĂąil agus dannsa. Ach, ‘s dòcha nach eil uidhir aithne air a’GhĂ idhlig a tha aig cridhe an t-saoibhreis tha seo. The Leabhar-lann na Sgìre agus Leabhar-lann Colaisde Cheap Breatainn air a dhol còmhla a chum na bheil aca a chur ann an aon chlĂ r air-loidhin’. Tha an dĂ  Ă ite air a bhith ‘cruinneachadh stuth GĂ idhlig bho chionn iomadh bliadhna. ‘Se cruinneachadh beairteach agus measgte tha seo airson chloinne agus inbheach agus tha cothrom iasaid aig muinntir an Ă ite agus feadhainn bho’n taobh amach.

Thug Comann nan Leabhar-lann agus Dualchas Obrach na h-Ă’ige taic seachad chum an clĂ r seo fhoillseachadh. Bheir an clĂ r cothrom do dhaoine rannsachadh a dheanamh a thaobh Ăąghdair, ainm no cuspair. Gheibh gach neach fiosrachadh cuimseach air a’chuspair agus far an gabh e lorg. Mar a chi sibh annns an sgrìobhadh a leanas: GĂ idhlig agus Ceap Breatainn – An Dè, An Diugh agus Am MĂ ireach – chi sibh nach eil cinnt ciamar a thèid leis a’chĂ nain anns an eilean. Bheir pròiseactan mar seo fa chomhair dhaoine na bheil ri’n laimh agus gach Ă ite. Tha sinn an dochas gum bi GĂ idheil agus luchd-ionnsachaidh a’cleachdadh an iomhais seo.